ITT MINDIG VAN VALAMI!

Érezd magad otthon!

Könyvtárunk online katalógusát egy kattintással elérheted.
Ellenőrizd otthonról, hogy kedvenc könyved kölcsönözhető-e!

Pályázat

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok (integrált kulturális intézmény) intézményvezetői munkakörre a munka törvénykönyvéről szóló 2012.évi I. törvény és a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 5. § alapján

A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Az Ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok szakszerű, törvényesműködésének megszervezése, koordinálása, irányítása, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása.

- Munkáltatói jogkörök gyakorlása az intézmény dolgozói felett, az intézmény működését érintő szabályzatok kidolgozása, munkaköri leírások elkészítése.

- Az intézményt érintő pályázati kiírások figyelésének, megírásának, benyújtásának, testvérvárosi kapcsolatok ápolásának, közös rendezvények szervezésének felügyelete.

- A közművelődési célok és programok megvalósítása

- A nemzeti és az ácsi hagyományok ápolása, felélesztése, a lakossággal való minél szélesebb körű megismertetése, új hagyományok megteremtése.

- A helyi civil szervezetek és közösségek szakmai támogatása, segítése.

- A kultúrértékekkel rendelkező csoportok patronálása (zene, tánc, ének) eseményeinek koordinálása.

- Részt vesz helyi kábel TV, az Ácsi Hírek és az Ács város honlapján megjelenő kulturális, sport és civileket érintő hírek naprakész szerkesztésében, folyamatos aktualizálásában.

- Felelős a szerkesztőkkel való kapcsolattartásért a 24 óra, a Kisalföld megyei lapok, a Forrás Rádió valamint a Híd TV vonatkozásában, az ácsi kulturális rendezvények, sportesemények és kiemelkedő egyéb hírek továbbításában.

- A városban megrendezésre kerülő rendezvények, helyi ünnepségek színvonalas szervezésének, lebonyolításának megszervezése minél több helyi közreműködő bevonásával.

A munkakör betöltésének feltételei:

a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4. pontjában vagy a 9. pontjában foglaltak szerinti szakmai követelményeknek való megfelelés Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot elérő település esetében:

elvárt végzettség: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség,

elvárt idegennyelv-ismeret: KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret,

elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat,

elvárt tudományos tevékenység: nincs.

Közművelődési intézmény esetében:

elvárt végzettség: felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés,

elvárt idegennyelv-ismeret: nincs,

elvárt szakmai és vezetői gyakorlat: végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlat,

elvárt tudományos tevékenység: kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység.

 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, továbbá nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása

Javadalmazás: megegyezés szerint.

A munkavégzés helye: 2941 Ács, Zichy park 1. valamint az intézmény vezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatellátáshoz kötődő helyszínek.

Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama 5 év: 2022. október 24-től 2027. október 23-ig, határozott időre szól. Az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén a munkaszerződés megkötése az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján 3 hónap próbaidő kikötésével történik. A munkaviszony befejező időpontját követően a kulturális munkakörben határozatlan időre történő tovább foglalkoztatás a munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás alapján történhet.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz,
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó részletes szakmai és vezetési program,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya, a feltételként előírt szakmai és vezetői gyakorlatról szóló igazolások másolata vagy nyilatkozat a gyakorlat meglétéről
 • igazolás az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről, vagy nyilatkozat arról, hogy a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül a képzést elvégzi és az azt igazoló okiratot bemutatja a munkálttói jogkör gyakorlójának. Amennyiben mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól (jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte), az erről szóló igazolás bemutatása
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás alatt nem áll
 • nyilatkozat bérigényről,
 • nyilatkozat az Mt. 211. § szerinti összeférhetetlenség hiányáról
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a véleményezésre jogosult bizottsági tagok és a képviselő-testület tagjai megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a nyílt ülésen történő elbíráláshoz hozzájárul-e a pályázó.
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen az Ács Város Önkormányzata 2941 Ács, Gyár utca 23. címére kell benyújtani. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Művelődési Ház intézményvezető.

A pályázattal kapcsolatban további információt Dr. Szentirmai István polgármester nyújt a 34/385-121-es telefonszámon.

Az elbírálás módja: a pályázati határidő lejártát követően az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő egy hónapon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott, - a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló - bizottság hallgatja meg. A bizottság tagjai között helyet kap a kulturális intézmény fenntartójának egy képviselője, a kulturális intézmény alaptevékenységének megfelelő országos szakmai szervezet egy képviselője. A bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt, fenntartva a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

Pályázati felhívás közzétételének helye és ideje: kulturális intézmény www.acskonyvtar.hu, valamint a fenntartó www.acsvaros.hu honlapja 2022. június 03.

ADVENTI VÁSÁRRA ITT JELENTKEZHETSZ!

Kedves Olvasóink, Látogatóink!


Kedves Olvasóink!Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a 194/2021 (IV. hó 26.) Korm. rendelet értelmében könyvtárunk 2021. május 11 -től védettségi igazolvány felmutatásával és előzetes időpontegyeztetéssel ismét látogatható.


Kérjük 18 év feletti olvasóinkat, hogy védettségi és személy igazolványukat érkezésükkor mutassák fel, és csak úgy lépjenek az épületbe!
18 év alattiak igazoltan védett felnőtt kísérővel jöhetnek be!
Védettségi igazolvány hiányában továbbra is a könyvcsomagos szolgáltatásunkat tudják igénybe venni. A könyvtári kéréseiket előzetesen el tudják juttatni az acskonytar@gmail.com e-mail címre ill. 34/600-390 telefonon is elérhetnek minket.
A válogatásban segítséget nyújt könyvtárunk honlapján megtalálható online katalógus:


A csomagok átvételét előre egyeztetett időpontban a főbejáratnál biztosítjuk és lehetőségük van a korábban kölcsönzött könyvek visszahozatalára is.

A visszahozott könyveket 3 napos karantént követően lehet újra kölcsönözni.

Számítógép-használat és folyóirat helyben olvasása még nem lehetséges.

Továbbra is kérjük a maszk és kézfertőtlenítő használatát, valamint a legalább 1,5 méteres távolság betartását.

Kérjük önöket mindannyiunk egészségének megóvása érdekében tartsák be az ideiglenes könyvtárhasználati szabályokat!